Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.akumulatory-szybowcowe.pl prowadzony jest przez firmę Mechanika Pojazdowa Roman Mistur  z siedzibą w Lesznie 64-100 przy ulicy Chełmońskiego 35, NIP: 697-102-19-30, REGON: 410010662.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług wykonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego działającym pod adresem www.akumulatory-szybowcowe.pl
 3. Administratorem danych osobowych jest firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur  z siedzibą w Lesznie 64-100, ul. Chełmońskiego 35.
 4. Sklep internetowy prowadzi następującą działalność:
  a) sprzedaż towarów i usług będących w jego ofercie,
  b) udostępnianie informacji o towarach.
 5. Wszelkie informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl, a w szczególności: treść opisów, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w porozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z zm.), zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy podmiotem dokonującym zakupów w sklepie internetowym  www.akumulatory-szybowcowe.pl , zwanym dalej „Klientem”, a firmą  Mechanika Pojazdowa Roman Mistur z siedzibą w Lesznie 64-100 przy ul. Chełmońskiego 35, zwana w treści niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.

 

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta odbywa się za pośrednictwem:
  a) formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl
  b) poczty e-mail lub telefonu.
 3. Proces zakupu w sklepie internetowym składa się z trzech kroków:
  a) krok pierwszy - wybranie towaru,
  b) krok drugi - złożenie zamówienia i zapłata,
  c) krok trzeci - odbiór zamówionych towarów i zapłata (jeżeli nie dokonano płatności na etapie - krok drugi).
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt. b) poniżej.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje trzy wiadomości drogą elektroniczną:
  a) pierwsza jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego i zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
  b) druga informuje o przekazaniu zamówienia do realizacji,
  c) trzecia zawiera ostateczne potwierdzenie zrealizowania zamówienia.
 6. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, jeśli kupujący nie potwierdzi złożenia zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia wpłynięcia lub jeśli kupujący nie dokona płatności w wysokości określonej w treści zamówienia.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi firmy Mechanika Pojazdowa Roman Mistur. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Do Klienta będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

 

III. PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru na ul. Chełmońskiego 35 w Lesznie 64-100,
b) płatność (gotówką) za pobraniem przy odbiorze towaru - należność płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki (usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski),
c) płatność przelewem bankowym wyłącznie w polskich złotych na konto bankowe o numerze:
35 1090 1245 0000 0001 2376 1055 w tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia,

 1. Sprzedający może ustalić z Klientem inne szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji.
 2. Klient nie jest uprawiony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Sprzedającego na inne podmioty, możliwe jest wyłączenie za uprzednią zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Informacje o cenie zawarta na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl ma charakter wiążący - w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22,poz. 271 z zm.) – od momentu otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości mailowej potwierdzającej "Przyjęcie do realizacji". Cena towaru nie ulega zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl, które mogą pojawić się po potwierdzeniu zamówienia w drugiej wiadomości mailowej.
 4. Ceny towarów zamieszonych na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym podatki i cła.
 5. Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy do Klienta.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedający realizuje zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia, zamieszczony w szczegółowym opisie towaru w sklepie internetowym www.akumulatory-szybowcowe.pl, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin otrzymania towaru przez Klienta określany jest w treści trzeciej wiadomości mailowej.
 3. Termin otrzymania towaru = czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia towaru przez firmę doręczającą.
 4. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia towaru.
 5. Firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez firmę doręczającą określonych w zamówieniu terminów dostawy.
 6. Zamówione towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub dostarczone pod wskazany adres na trenie Polski za pośrednictwem firmy doręczającej zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszonym na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl. W przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem firmy doręczającej, Klient jednocześnie udziela upoważnienia przedstawicielowi firmy doręczającej do odbioru z firmy Mechanika Pojazdowa Roman Mistur zamówionych towarów w imieniu i na rzecz Klienta. Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składnia zamówienia. Prosimy o podawanie w zamówieniu numeru telefonu kontaktowego. Pozwoli to przedstawicielowi firmy doręczającej na uzgodnienie z Klientem dokładnego terminu dostarczenia towaru.
 7. Koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient.
 8. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – firma Mechanika Pozjazdowa Roman Mistur zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego). Firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur ma prawo potrącenia przedmiotowych kosztów z płatności dokonanej przez Klienta.
 9. Jeżeli przekazywana Państwu paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.), prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do firmy Mechanika Pojazdowa Roman Mistur  i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz dostarczenia Państwu ponownie towaru.
 10. Wraz z towarem wydawany jest rachunek.

 

V. GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.akumulatory-szybowcowe.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją Sprzedającego.
 2. Reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar w momencie jego dostawy.
 3. Klient będący konsumentem zgodnie z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z zm.) ma możliwość odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i zwrotu zakupionych towarów w terminie do 10 dni od daty otrzymania towaru, przy zachowaniu rachunku lub faktury VAT. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem i to w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Zwrot odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Towar dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, chyba że płatność taka nie została uregulowana. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedającego wraz z dopiskiem „Mechanika Pojazdowa Roman Mistur  ZWROT”. W przypadku zwrotu towaru, koszty dostawy do Sprzedającego poniesione przez Klienta, nie podlegają zwrotowi.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Postanowienie ust. 6 nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o sprzedaży konsumenckiej dotyczących uprawnień konsumenta na wypadek niezgodności towaru z umową.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, w rozumieniu ust. 7 powyżej, lub w przypadku istnienia wad towaru objętych udzieloną gwarancją, o której mowa w ust. 1 powyżej, reklamacje można składać telefonicznie na adres mailowy: akumulatory.szybowcowe@gmail.com, celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie sposobu odsyłania reklamowanego towaru i procedury składania reklamacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych towarach.
 2. Dane osobowe Klientów, pozyskiwane oraz przechowywane przez firmę Mechanika Pojazdowa Roman Mistur podczas rejestracji, są przetwarzane przez firmę Mechanika Pojazdowa Roman Mistur wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.akumulatory-szybowcowe.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia zamówienia. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.akumulatory-szybowcowe.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i obowiązków.
 5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.akumulatory-szybowcowe.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. W chwili składania zamówienia Klient wyraża zgodę na dobrowolne otrzymywanie drogą mailową informacji o aktualnych promocjach i wydarzeniach w sklepie internetowym www.akumulatory-sz ybowcowe.pl
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu internetowego www.akumulatory-szybowcowe.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje). Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 8. Firma Mechanika Pojazdowa Roman Mistur zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej www.akumulatory-szybowcowe.pl
 9. Do umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.akumulatory-szybowcowe.pl stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 10. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.